ข้อกำหนดการใช้งาน

https://cmlive.in.th โปรดตรวจสอบรายละเอียดเหล่านี้อย่างรอบคอบก่อนใช้บริการนี้

การเข้าถึงและการใช้บริการนี้ขึ้นอยู่กับความยินยอมและความปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้ของคุณ ข้อตกลงเหล่านี้ใช้กับผู้เยี่ยมชมทุกคน ผู้ใช้ทุกคน และใครก็ที่เข้าถึงหรือใช้บริการนี้

โดยการเข้าถึงหรือใช้บริการนี้ คุณยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้ หากคุณไม่ยินยอมกับส่วนใดส่วนหนึ่งของเงื่อนไขเหล่านี้ คุณควรหยุดการเข้าถึงบริการนี้

สิทธิทรัพย์สินบัญชาฯ
บริการและเนื้อหาเดิมของบริการนี้เป็นทรัพย์สินบัญชาของ https://cmlive.in.th และเจ้าของใบอนุญาตของบริการนี้ บริการนี้ได้รับคุ้มครองด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิ์แบรนด์สาธารณะ และกฎหมายอื่น ๆ ในไอร์แลนด์และประเทศอื่น ๆ การใช้สิทธิ์และโลโก้ของเราไม่ได้รับอนุญาตให้ลิงค์ไปยังสินค้าหรือบริการใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก https://cmlive.in.th

ลิงค์ไปยงเว็บไซต์อื่น ๆ
บริการของเราอาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่ไม่ได้ถูกครอบครองหรือควบคุมโดย https://cmlive.in.th

https://cmlive.in.th ไม่มีควบคุมเหนือเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัวหรือปฏิบัติการของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม คุณรู้และยินยอมว่า https://cmlive.in.th จะไม่รับผิดชอบโดยตรงหรืออ้อมครองในทางตรงหรืออ้อมใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นหรือถูกสันนิษฐานว่าเกิดขึ้นหรือเกี่ยงข้องกับเนื้อหาสินค้าหรือบริการที่มีอยู่ผ่านเว็บไซต์หรือบริการเหล่านั้น

เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่คุณเข้าชม

การสิ้นสุด
เราอาจสิ้นสุดหรือระงับสิทธิ์ในการเข้าถึงบริการนี้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหรือรับผิดชอบใด ๆ เพราะเหตุใดเหตุหนึ่ง รวมถึง โดยไม่จำกัดถึงการละเมิดเงื่อนไข

เมื่อสิ้นสุดลงคุณต้องหยุดการใช้บริการนี้ทันที

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ในที่สุด https://cmlive.in.th รวมถึงผู้บริหาร พนักงาน พาร์ทเนอร์ เอเจนต์ ผู้จัดหา หรือคู่ค้า ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายอ้อมหรือความสูญเสียโดยอ้อมอันมีลักษณะทา

งอ้อม เช่น เสียกำไร ข้อมูล

การใช้งาน สิทธิการใช้งาน ความดีของบริการ หรือความสูญเสียที่ไม่แสดงออกเป็นรูปจำเจ โดยอาศัยอยู่ในหมวดของ: (i) การเข้าถึงหรือใช้งาน หรือไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้งานบริการนี้ (ii) ความกระทำของบุคคลที่สามภายในบริการนี้ (iii) เนื้อหาที่ได้รับจากบริการนี้ (iv) การเข้าถึง ใช้งาน หรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตของการส่งถ่ายหรือเนื้อหาของคุณ โดยไม่ว่าจะขึ้นอยู่กับการรับประกัน สัญญา การกระทำโดยตามกฎหมาย (รวมถึงปราวญาค) หรือทฤษฎีกฎหมายอื่น ๆ โดยไม่ว่าเราจะเห็นความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวหรือไม่

ประกาศปลอดการรับประกัน
การใช้งานของคุณในบริการนี้อยู่ในความเสี่ยงส่วนบุคคลของคุณ บริการนี้จัดหา “ตามที่มี” และ “ตามที่พร้อมใช้” บริการนี้จัดหาโดยไม่มีประกันใด ๆ ไม่ว่าแบบนั้น ๆ ทั้งประกันที่ระบุหรือไม่ระบุ รวมถึง แต่ไม่จำกัดถึง การรับประกันที่ระบุ การเอื้อพา การไม่ละเมิด หรือการปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานที่ระบุ

https://cmlive.in.th บริการอาศัยอยู่บนความเสี่ยงของคุณเพียงคนเดียว บริการนี้จัดหา “ตามที่มี” และ “ตามที่พร้อมใช้” บริการนี้จัดหาโดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าแบบนั้น ๆ ทั้งการรับประกันที่ระบุหรือไม่ระบุ รวมถึง แต่ไม่จำกัดถึง การรับประกันที่ระบุ การเอื้อพา การไม่ละเมิด หรือการปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานที่ระบุ เรา พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ และเจ้าของใบอนุ

ญาตไม่รับประกันว่า (a) บริการจะทำงานโดยไม่มีหยุด มั่นคง หรือพร้อมใช้งานในเวลาหรือสถานที่ใด ๆ (b) จะมีการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องใด ๆ (c) บริการนี้ปลอดจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่อาจทำอันตรายหรือ (d) ผลลัพธ์ของการใช้บริการจะตรงตามความต้องการของคุณ